Σωματείο

Σύνδεσμος Φίλων και Απογόνων
«Λέλα Καραγιάννη – Μπουμπουλίνα, 1941-1944»

Η αναγνωρισμένη από το κράτος με Βασιλικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 83/50), Ιστορική Οργάνωση Εθνικής Αντίστασης Φυγαδεύσεων, Πλη­ροφοριών και Δολιοφθορών «Λέλα Καραγιάννη – Μπουμπουλίνα, 1941-1944» εκπροσωπείται επίσημα και νόμιμα από την κ. Λέλα Β. Καρα­γιάννη, πρώτη εγγονή της ηρωίδος και κόρη του υιού της Βύ­ρω­νος.

Η κ. Λέλα Β. Καραγιάννη έχει εκλεγεί με αρχαιρεσίες από το 2007 και διατελεί Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Πολιτών, Φίλων και Απoγόνων της Οργάνωσης Εθνικής Αντίστασης Φυγαδεύσεων και Πληροφοριών, «Λέλα Καραγιάννη – Μπουμπουλίνα».

 

Ο ως άνω Σύνδεσμος, με έδρα την Αθήνα, απαρτίζεται συνολικά από επίλεκτα Ιδρυτικά και Διοικητικά μέλη, καθώς και απογόνους της ηρωίδος, είναι αναγνωρισμένος από το κράτος με τις αποφάσεις 2008/2348/2012 του Πρωτοδικείου Αθηνών και με την 348/17-09-2021 διάταξη στο Ειρηνοδικείου Αθηνών με αριθμό Μητρώου 33389. Ο Σύνδεσμος είναι εγκεκρι¬μέ¬νος να ενεργεί βάσει του Καταστατικού του, ως ο μόνος φορέας με νομική προσωπικότητα που φέρει στην επωνυμία του το όνομα της ηρωίδος Λέλας Καραγιάννη, καθώς και της ιστορικής Οργάνωσης «Μπουμπουλίνα ᾽41-᾽44».

Πρωταρχικός σκοπός του Συνδέσμου, βάσει του Καταστατικού του, είναι να διατηρείται άσβεστη και να τιμάται διαχρονικά η μνήμη της ηρωίδας Λέλας Καραγιάννη. Να προβάλλεται ως φωτεινό παρά­δειγμα για τις νεώτερες γενεές η πατριοφροσύνη της, η ανιδιοτέλειά της, η αυτοθυσία της, καθώς επίσης και το τεράστιο Εθνικό και Φιλαν­θρωπικό της έργο, που για πρώτη φορά άρχισε να γίνεται γνωστό και να προβάλλεται μέσω της εγγονής της σε ποικίλες ομιλίες, και συνε­ντεύξεις της.

Πληθώρα νέων στοιχείων για την προσωπικότητα της ηρωίδος και την ζωή της από την παιδική της ηλικία, ήλθαν στην δημοσιότητα με το βιβλίο της κ. Λέλας Β. Καραγιάννη «Η θρυλική γιαγιά μου», που εκδόθηκε το 2014 και παρουσιάστηκε στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών επί τῃ επετείῳ των 70 χρόνων από την εκτέλεση της ηρωίδος, 8 Σεπτεμβρίου του 1944.

 

Ο Σύνδεσμος Φίλων και Απογόνων έχει επίσης καθήκον και ηθική υποχρέωση, βάσει πάντοτε του Καταστατικού του, να επαγρυπνεί, πρώτον για την διαφύλαξη και προάσπιση αναλλοίωτων των ιστορικών γεγονότων που αφορούν τη δράση της Λέλας Καραγιάννη και της Ορ­γάνωσης «Μπουμπουλίνα» και δεύτερον να ενεργεί νομικά και να μά­χεται κατά της καπήλευσης, της ιδιοτέλειας, της κακής χρήσεως του ονόματος της ηρωίδος και της ιστορικής της Οργάνωσης «Μπου­μπου­λίνας».

Το εκδοθέν από το Υπουργείο Στρατιωτικόν «Βασιλικό Διάταγ­μα», με το οποίο η Λέλα Καραγιάννη μεταθανατίως αναγνωρίστηκε επίσημα ως αυτοτελής αρχηγός της Αντιστασιακής Οργάνωσης «Μπουμπουλίνα», είναι ένας υψηλός φόρος τιμής από το ελληνικό έθνος προς την ηρωίδα και τα μέλη της Οργανώσεώς της.

 

Η αναγνώριση αυτή ανήκει αποκλειστικά στη Λέλα Καραγιάννη, στους συνεργάτες της και τους ήρωες που αγωνίστηκαν, βασανί­στηκαν, μαρτύρησαν και θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδος τους.

 

Βασιλικά Διατάγματα και τιμητικές αναγνωρίσεις δεν είναι «κλη­ρονομικό προνόμιο». Η αυθαίρετη ιδιοχρησία μιας ιστορικής επωνυμίας είναι νομικό και ηθικό παράπτωμα. Δηλεί ανεντιμότητα και ασέβεια στις ηρωικές μνήμες.

 

Κάθε Έλληνας και κάθε ιστορικός απόγονος έχει χρέος και επι­βάλλεται να τιμά τους ήρωές του.

 

Βάσει της συσταθείσης νομοθεσίας στην οποία υπάγονται μετα­πολεμικά οι αναγνωρισμένες Αντιστασιακές Οργανώσεις, εάν δεν υπάρ­χουν επιζώντες αρχηγοί και ιδρυτικά μέλη, η χρήση της επωνυμίας αυτών και τυχούσα δραστηριοποίησή τους για ιστορικούς λόγους υπό­κειται στη διαδικασία νομιμοποίησης και λειτουργίας ως Σωματεία (Ν. 1285/82). Μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, το κράτος όρισε ανα­κριτικές επιτροπές προς εύρεση και επαλήθευση στοιχείων για την επί­σημη αναγνώριση των Εθνικών Αντιστασιακών Οργανώσεων, καθώς και των αυτοτελών αρχηγών και αγωνιστών.

 

Η οικογένεια της Λέλας Καραγιάννη, ο σύζυγός της Νικόλαος και τα παιδιά της υπεβλήθησαν σ΄ αυτήν την διαδικασία των ερευνών σχε­τικά με τη δράση της συζύγου και μητέρας τους, όπως και της δικής τους συμμετοχής στην αντίσταση. Η επιβεβαίωση αυτών των στοιχεί­ων μαζί με πληθώρα καταθέσεων από επιζώντας αντιστασιακούς, συ­νεργάτες της και άτομα που ευεργετήθηκαν και διασώθηκαν από την Λέλα Καραγιάννη, συνέβαλαν στην αναγνώρισή της, ως «αυτοτελούς αρχηγού» και ηρωίδος της Εθνικής Αντίστασης.

 

Τα πρακτικά αυτής της διαδικασίας φυλάσσονται από το Υπουρ­γείο Στρατιωτικών, το οποίον επίσης της απένειμε, τιμής ένεκεν στον βαθμό του Λοχαγού.

 

Στην πορεία των ετών που ακολούθησαν, τα παιδιά της ηρωίδος δεν θέλησαν να δραστηριοποιήσουν και επεκτείνουν την υπάρχουσα ιστορική Οργάνωση, ούτε να υποβληθούν στις νομικές διαδικασίες και να μετατραπούν σε Σωματείο. Απεφάσισαν πως όσο θα είναι εν ζωή θα εκπροσωπούν την Οργάνωση της μητέρας τους ως ιδρυτικά μέλη, συ­νεργάτες της και ανεγνωρισμένοι ήρωες της Εθνικής Αντίστασης. Ου­δείς εξ αυτών σήμερα είναι εν ζωή.